Wolontariat

PROGRAM WOLONTARIATU

Fundacji im. Św. Kazimierza Królewicza

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Wolontariusze Fundacji im. Św. Kazimierza Królewicza wykonują świadczenia wolontariatu bezpłatnie (non profit), w ramach działalności społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 99, poz.873).

CELE PROGRAMU:

 • Zbudować grupę wsparcia dla działań Fundacji, która przyczyni się do lepszej realizacji celów Fundacji;
 • Utworzyć wokół celów Fundacji środowisko osób o podobnych poglądach, zainteresowaniach i zamiłowaniach;
 • Przygotować grupę osób, odpowiedzialnych i doświadczonych społeczników, którzy będą potrafili samodzielnie podejmować najważniejsze zadania Fundacji i kierować działaniami grup wolontariuszy.

ETAPY PROGRAMU:

 • Wyznaczenie członka Zarządu Fundacji odpowiedzialnego za wolontariat;
 • Promocja programu wolontariatu;
 • Organizowanie grupy wolontariuszy (rozmowy kwalifikacyjne, kwestionariusze itd.);
 • Włączenie wolontariuszy do działań Fundacji;
 • Organizacja szkoleń wolontariuszy;
 • Promocja najbardziej aktywnych wolontariuszy;
 • Powołanie Pełnomocnika Fundacji ds. wolontariatu;
 • Realizacja standardowych działań wolontariatu.

KARIERA WOLONTARIUSZA

  Wolontariusz I stopnia – kandydat (okres trwania od 2 miesięcy do 2 lat, kandydatem może być osoba, która ukończyła 16 rok życia)
  Wolontariusz II stopnia – wolontariusz
  Wolontariusz III stopnia – wolontariusz samodzielny
  Wolontariusz IV stopnia – koordynator (kierownik) projektu

KOMPETENCJE WOLONTARIUSZA

Wolontariusz I stopnia:
 • działa wyłącznie w grupie innych wolontariuszy,
 • działa wyłącznie pod nadzorem wolontariusza III lub IV stopnia (w pierwszym etapie członka Zarządu ds. wolontariatu)
 • ma stałego opiekuna spośród wolontariuszy III lub IV stopnia (w pierwszym etapie członka Zarządu ds. wolontariatu),
Wolontariusz II stopnia:
 • działa wyłącznie w grupie innych wolontariuszy,
 • działa wyłącznie pod nadzorem wolontariusza III lub IV stopnia (w pierwszym etapie członka Zarządu ds. wolontariatu),
Wolontariusz III stopnia:
 • może indywidualnie wykonywać zadania wolontariatu,
 • może kierować pracą zespołu wolontariuszy I i II stopnia,
 • wykonuje obowiązki opiekuna wobec wyznaczonego wolontariusza I stopnia,
Wolontariusz IV stopnia:
 • może indywidualnie wykonywać zadania wolontariatu,
 • może kierować pracą zespołu wolontariuszy I i II stopnia,
 • wykonuje obowiązki opiekuna wobec wyznaczonego wolontariusza I stopnia,
 • może samodzielnie kierować projektami (koordynacja zadań w ramach projektu)
Pełnomocnik Fundacji ds. wolontariatu (członek Zarządu ds. wolontariatu)
 • jest odpowiedzialny za promocję wolontariatu,
 • prowadzi nabór wolontariuszy,
 • prowadzi listę wolontariuszy,
 • nadzoruje wykonanie zadań wolontariatu w poszczególnych projektach,
 • organizuje szkolenia dla wolontariuszy,
 • dba o rozwój kariery u poszczególnych wolontariuszy (nadaje im kolejne stopnie wolontariatu)
 • decyduje o usunięciu woluntariusza z listy wolontariuszy Fundacji,
 • raz w roku składa Zarządowi Fundacji informację o funkcjonowaniu wolontariatu.

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA:

 • Jeśli wymaga tego status wolontariusza i rodzaj wykonywanych zadań – wolontariusz działa w zespole wolontariuszy;
 • Wolontariusz punktualnie przystępuje do realizacji wyznaczonych zadań;
 • Wolontariusz wykonując wyznaczone zadania jest sumienny i uczciwy, a także miły wobec współpracowników i napotkanych osób;
 • Wszystkie wątpliwości i problemy dotyczące wykonywanych zadań wolontariatu wolontariusz zobowiązany jest zgłaszać swojemu opiekunowi (wolontariusz I stopnia), albo wolontariuszowi III lub IV stopnia, który kieruje pracą zespołu wolontariuszy lub jest koordynatorem danego projektu;
 • Wolontariusz realizując wyznaczone zadania wolontariatu wykonuje polecenia swojego opiekuna (wolontariusz I stopnia), albo wolontariusza III lub IV stopnia, który kieruje pracą danego zespołu wolontariuszy lub jest koordynatorem danego projektu;
 • Jeśli wolontariusz dojdzie do wniosku, że nie jest w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań lub musi przerwać wykonywanie wyznaczonych zadań, powinien jak najszybciej poinformować o tym swojego opiekuna (wolontariusz I stopnia), albo wolontariusza III lub IV stopnia, który kieruje pracą danego zespołu wolontariuszy lub jest koordynatorem danego projektu.
 • Wolontariuszowi nie wolno łamać regulaminu pracy wolontariusza pod sankcją usunięcia wolontariusza z listy woluntariuszy Fundacji.
 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw Zarządowi
 • Wolontariusz ma prawo do uzyskania certyfikatu wolontariusza po zakończeniu okresu kandydackiego
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony swojego opiekuna (wolontariusz I stopnia), albo wolontariusza III lub IV stopnia, który kieruje pracą danego zespołu wolontariuszy lub jest koordynatorem danego projektu,
 • Wolontariusz ma prawo do ulgi 20 proc. w przypadku odpłatnych inicjatyw Fundacji,
 • do pierwszeństwa w możliwości skorzystania z limitowanej oferty Fundacji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY