Finansowanie Fundacji

Finansowanie Fundacji im. Św. Kazimierza Królewicza

Zgodnie z par. 15 Statutu Fundacji im. Świętego Kazimierza Królewicza, dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

  a) darowizn, spadków, zapisów;
  b) dotacji i subwencji oraz grantów;
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  d) dochodów z majątku Fundacji;
  e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

Szczególnie ważnym źródłem finansowania Fundacji im. Świętego Kazimierza Królewicza są DAROWIZNY.

Rodzaje wpłat:

Wpłaty od Darczyńców – osób fizycznych

Zachęcamy indywidualne osoby do finansowego wspierania Fundacji, choćby niewielkimi wpłatami. Każda wpłata będzie wyrazem identyfikacji z celami, które przyświecają naszej Fundacji. Większe wpłaty umożliwią Fundacji bardziej skuteczną i szybszą realizację tych celów, które Fundacja uważa za najważniejsze. Przekazanie środków z konta osobistego będzie świadczyło nie tylko o naturze społecznej Darczyńcy, ale także o dobroci Jego serca. Mamy nadzieję, że Fundacja nasza zyska wielu Przyjaciół.

Wpłaty od Darczyńców – firm

Zachęcamy właścicieli firm, szczególnie tych mniejszych, rodzinnych, a także osoby zarządzające firmami, aby pieniądze, które tradycyjnie przeznaczają na cele dobroczynne, przekazali na konto naszej Fundacji. Gwarantujemy, że środki te zostaną właściwie spożytkowane, przynosząc dobro osobom potrzebującym wsparcia, zgodnie z celami Fundacji. Mamy nadzieję, że Fundacja nasza zyska wielu Partnerów, którzy podejmą z nami wysiłek realizacji najważniejszych celów, które przed sobą postawiliśmy.

Wpłaty od Darczyńców z Polski

Choć nasza Fundacja działa głównie na rzecz Polaków mieszkających na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, liczymy na wpłaty od Darczyńców z Polski, którzy rozumieją potrzebę wspierania naszych Braci z tamtych terenów, a także dostrzegają koniczność rozwoju w naszym kraju niezależnej kultury i wolnej edukacji. Mamy nadzieję, że nasze inicjatywy, realizowane z konsekwencją i zaangażowaniem, zachęcą do przekazywania, które wydamy uczciwie, w zgodnie z naszymi ideałami i celami Fundacji.

Wpłaty od Darczyńców mieszkających za granicą

Z podziwem obserwujemy, jak nasi rodacy mieszkający w krajach Europy Zachodniej i na innych kontynentach w poczuciu odpowiedzialności za nasz kraj oraz jego mieszkańców od dawna wspierają przemiany w Polsce i różne pożyteczne inicjatywy. Mamy nadzieję, że dysponując nierzadko większymi środkami z przeznaczeniem na cele dobroczynne, zauważą naszą Fundację jako skuteczne narzędzie właściwego spożytkowania takich środków, co przyniesie dobro wykraczające poza granice naszej Ojczyzny.

Jednorazowe wpłaty Darczyńców

Będziemy wdzięczni za wszystkie wpłaty, nawet za nieznaczne jednorazowe wsparcie. Za przekazane nam środki damy wyraz naszej wdzięczności w stosownej formie, a po realizacji poszczególnych naszych inicjatyw rozliczymy się z wydania każdej przekazanej nam złotówki. Mamy nadzieję, że nasi Darczyńcy będą mieli słuszne poczucie, że swoją jednorazową wpłatą dołożyli istotną cegiełkę do realizacji przedsięwzięcia, które przyniesie dobro Polsce i Polakom, a naszą Fundację uczyni ważnym podmiotem życia społecznego.

Regularne wpłaty Darczyńców

Dla każdego podmiotu realizującego cele społeczne najważniejsze są wpłaty regularne, które najczęściej są wpłatami comiesięcznymi. Takie wpłaty, stanowiące stałe źródło finansowania Fundacji, dają możliwość jej aktywnego funkcjonowania i rozwoju. Mamy nadzieję, że stali Darczyńcy pozwolą Fundacji konsekwentnie i skutecznie realizować zakreślone cele i wyznaczone zadania, jak również podejmować nowe wyzwania dla dobra naszej Ojczyzny i Polaków potrzebujących wsparcia.

Uhonorowanie Darczyńców:

  Do 200 zł – Darczyńca otrzymuje list z podziękowaniami (pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną)
  Powyżej 200 zł do 1000 zł – Darczyńca otrzymuje dyplom Przyjaciela Fundacji im. Św. Kazimierza Królewicza z tytułem „Srebrny Darczyńca”
  Powyżej 1000 zł. do 10.000 zł. – Darczyńca otrzymuje dyplom Przyjaciela Fundacji im. Św. Kazimierza Królewicza z tytułem „Złoty Darczyńca”
  Powyżej 10.000 zł. – Darczyńca otrzymuje dyplom Przyjaciela Fundacji im. Św. Kazimierza Królewicza z tytułem „Diamentowy Darczyńca” oraz Honorową Odznakę Przyjaciela Fundacji

W przypadku kolejnych wpłat, gdy ich suma przekroczy konkretną wielkość wpłat określonych wyżej, Darczyńca zostaje uhonorowany zgodnie z przyjętymi zasadami dla jednorazowych wpłat.

Fundacja liczy na SPADKI i ZAPISY.

Pragniemy zauważyć, że do grona spadkobierców lub obdarowanych w zapisach mogą należeć organizacje pozarządowe, w tym fundacje posiadające osobowość prawną.

Spadek to cywilne prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci mogą przejść na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami lub na organizacje pozarządowe, w tym fundacje.

Spadek przekazany Fundacji im. Świętego Kazimierza Królewicza może obejmować środki pieniężne, jak również nieruchomości i ruchomości, które mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

Zapis polega na zobowiązaniu spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby lub organizacji pozarządowej, w tym fundacji.

Celem zapisu jest zatem przeznaczenie dla Fundacji im. Świętego Kazimierza Królewicza korzyści majątkowej na wypadek śmierci spadkodawcy. Korzyść ta może zostać przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

Fundacja im. Świętego Kazimierza Królewicza może prowadzić DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Wycieczki

Środki pozyskane z organizowanych wycieczek stanowią ważne źródło finansowania działalności Fundacji. Cena wycieczki powinna być tak skalkulowana, aby czysty zyski dla Fundacji wynosił 10-15 proc. ceny wyciecz