Statut

STATUT

FUNDACJI IM. ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja im. św. Kazimierza Królewicza, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
– Rafała Józefa Degiela
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Płaskę z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Szpitalna 8 dnia 22.12.2005 r. repertorium A 9866/2005 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy ds. edukacji.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 6

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 8

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 9

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak fundacji.

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

Celami Fundacji są:
1. Popularyzacja kultu i upamiętnienie osoby patrona Fundacji – św. Kazimierza Królewicza, a także innych świętych władców.
2. Upamiętnianie ważnych rocznic z historii Polski.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i kulturalnej.
4. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu nauki Kościoła rzymsko-katolickiego.
5. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w społeczeństwie.
6. Propagowanie tradycji i wartości rodziny jako podstawy życia społecznego.
7. Promocja sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych.
8. Świadczenie pomocy społecznej i charytatywnej.
9. Wspieranie misji katolickich na Wschodzie.
10. Wspieranie chrześcijan prześladowanych na świecie.
11. Wspieranie Polaków żyjących na obczyźnie, a szczególnie naszych rodaków mieszkających na obszarach dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie i samodzielne organizowanie festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, wystaw, konferencji naukowych, szkoleń, uroczystości religijno-patriotycznych itp.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej, biblioteki i czytelni.
3. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół.
4. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych, a także współpracę z mediami.
6. Organizowanie wycieczek turystycznych na dawne Kresy Rzeczypospolitej.
7. Organizowanie pielgrzymek, a szczególnie do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej i św. Kazimierza Królewicza w Wilnie.
8. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami Fundacji i obowiązującymi przepisami.
10. Współpracę z wyższymi uczelniami oraz innymi placówkami edukacyjnymi.
11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą oraz prywatnymi przedsiębiorcami.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§ 13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2600 (słownie: dwa tysiące sześćset) złotych oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 16

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

Władze i sposób zorganizowania fundacji

Organy Fundacji

§ 17

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji;
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

Rada Fundacji

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum 3 członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady, a także ustanawia Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Kworum potrzebne do podjęcia uchwał Rady Fundacji wynosi co najmniej ½ członków Rady. W razie braku kworum organ zwołujący Radę Fundacji wyznacza kolejny termin nie wcześniej niż na następny dzień, w którym podczas obrad wymóg kworum nie obowiązuje.

§ 20

Do zadań Rady należy w szczególności :
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych na trzyletnią kadencję. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów;
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd, co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

ROZDZIAŁ V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 24

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
a)działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
b) reklama;
c) pozostała działalność komercyjna;
d) działalność związana z filmem i przemysłem wideo;
e) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
f) opieka wychowawcza i społeczna;
g) pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
h) działalność związana ze sportem;
i) pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
j) produkcja dóbr i usług;
k) działalność agencji informacyjnych;
l) działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna;
ł) działalność badawczo-rozwojowa;
m) obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe;
n) działalność związana z turystyką;
o) przedszkola i szkolnictwo podstawowe;

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI

Sposób Reprezentacji

§ 25

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu

§ 26

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

§ 27

Zmiany statutu nie mogą dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

Połączenie z inną fundacją

§ 28

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 29

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 31

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 32

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Warszawa, dn. 22.12.2005 Rafał Józef Degiel